این مقاله برگرفته از سایت شرکت فاضلاب تهران میباشد

چکيده :

وجود ناخالصيهاي معلق و کلوئيدي در آب که باعث ايجاد رنگ، بو و طعم نامطبوع در آب مي‌شوند، لزوم تصفيه آب را دوچندان مي سازد. لذا از روش انعقاد و لخته‌سازي براي حذف آنها استفاده مي‌شود. يکي از مهمترين مواد منعقدکننده در فرآيند تصفيه آب کلرورفريک است. به منظور بهبود عملکرد منعقدکننده ها از کمک منعقدکننده هاي مختلفي مي توان استفاده نمود. کمک منعقدکننده‌ها با ايجاد پل بين ذرات ريز لخته حاصل از کار منعقدکننده‌ها، آنها را به صورت لخته‌هاي درشت و سنگين در آورده، عمل ته‌‌نشيني را سرعت مي‌بخشند. همچنين محدوده pH بهينه را گسترش داده، مقدار مصرف ماده منعقدکننده را کاهش مي‌دهند. لذا در اين تحقيق عملکرد ماده کمک منعقدکننده LT25 magnafloc  (ساخت شرکت  BASF آلمان)به همراه کلرورفريک در حذف کدورت و ميزان pH در شرايط مختلف کواگولاسيون متداول و امکان سنجي استفاده از اين ماده در کدورت هاي کمتر از ۵ NTU در تصفيه خانه شماره ۱ تهران مورد بررسي قرار گرفت. براي تعيين ميزان ماده منعقدکننده لازم و همچنين pH بهينه براي عمل انعقاد، از آزمايش جار استفاده ‌شد. نتايج اين بررسيها عملکرد خوب پلي الکتروليت LT25 magnafloc را نشان مي دهد که باعث کاهش مصرف ماده منعقدکننده، تشکيل لخته هاي درشتتر، کاهش مدت زمان ته نشيني فلوک، کاهش کمتر pH به دليل مصرف کمتر کلرورفريک و نياز به مقدار آهک کمتر مي شود. مقدار متوسط کاهش مصرف مواد شيميائي و صرفه جوئي ناشي از LT25 به ميزان ۴۰ تا ۵۰ درصد در محدوده کدورتNTU 8 تا ۳  مي باشد. استفاده از کلرورفريک سبب کاهش زياد pH مي شود. در حاليکه در زمان استفاده از LT25 تغيير خيلي جزئي در pH ايجاد مي کند لذا با مصرف کمتر کلرورفريک مصرف کمک منعقدکننده آب آهک نيز کاهش مي يابد. استفاده از LT25 magnafloc موجب افزايش سايز فلوک هاي تشکيل شده  و در نتيجه افزايش سرعت ته نشيني آنها مي شود. اين موضوع در مورد کدورت هاي پائين در فرآيند انعقاد و لخته سازي حائز اهميت است. در اين تحقيق به دليل عمل بهتر فرآيند انعقاد درکدورت هاي بالاي NTU 8 آزمايش جار صورت نگرفت. بنابراين راندمان حذف کدورت در زلال سازها افزايش يافته و بار بيولوژيکي ورودي به فيلترها کاهش يافته و باعث افزايش ساعت کارکرد فيلترها مي شود.

برای دریافت کامل مقاله  از لینک ذیل اقدام نمایید :

ts.tpww.ir/abfa_content/media/article/42.doc